Covid-19 : Due to Covid-19 we will runing online classes in YouTube channel. હોસ્ટેલ ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા સરકાર શ્રી ની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે શરૂ કરવા માં આવશે.

Admissions

સંસ્થાના નીતિ-નિયમો

DOWNLOAD VIEW

લોન માટે નું અરજીપત્રક

DOWNLOAD VIEW

છાત્રાલય પ્રવેશ અરજીપત્રક

DOWNLOAD VIEW

સોગંદનામું

DOWNLOAD VIEW