Covid-19 : Due to Covid-19 we will runing online classes in YouTube channel. હોસ્ટેલ ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા સરકાર શ્રી ની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે શરૂ કરવા માં આવશે. આ વેબસાઈટ પર જે ફાઇલ ઉપલોડ કરો તે ફાઈલ નું નામ ALPHABETICAL હોવું જરૂરી છે . અન્યથા રજીસ્ટ્રેશન થશે નહીં

Update Hostel Form Document

Click here for know your form no.